اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

2 نویسنده مسئول، استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران.

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر به دلیل کمبود آب استفاده از آب‌های نامتعارف از جمله پساب پرورش ماهی برای مصارف کشاورزی افزایش یافته است. با توجه به کیفیت آب، روش آبیاری و نوع محصول می‌تواند تغییر کند. عناصر موجود در پساب ماهی با یکدیگر اثر متقابل دارند و امکان دارد افزایش یا کاهش جذب یک عنصر از طریق برگ بر عملکرد و شاخص‌های رشد تأثیر منفی داشته باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر ارائه راهکارهای بهره‌برداری از پساب ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در سامانه آبیاری بارانی جهت تأمین آب آبیاری زراعت سیب‌زمینی و تاثیر شستشوی برگی با کیفیت مناسب بر عملکرد، درصد ماده خشک غده، قطر و ارتفاع ساقه، وزن مخصوص غده، کلروفیل، فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه‌ای است.
مواد و روش‌‌ها: این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی شماره 2 دانشگاه کردستان، دشت دهگلان در استان کردستان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در تابستان سال 1398، 1399 و 1400 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل آبیاری در دو سطح A1 (آبیاری با آب چاه) و A2 (آبیاری با پساب ماهی) و همچنین شستشوی برگ‌های گیاه در چهار سطح B1 (ده دقیقه قبل از اعمال پساب ماهی بر برگها، شستشوی برگی با آب تمیز انجام شد)، B2 (ده دقیقه بعد از اعمال پساب بر برگها، شستشوی برگی با آب تمیز انجام شد)، B3 (ده دقیقه قبل و بعد از اعمال پساب بر برگ‌ها، شستشوی برگی انجام شد)، B4 (هیچ گونه شستشوی برگی انجام نشد). جهت آبیاری از سامانه آبیاری بارانی با آبپاش‌های ریز پاشنده استفاده گردید. در انتهای فصل رشد مقادیر عملکرد غده تیمارهای مختلف اندازه‌گیری گردید. به منظور اندازه‌گیری کلروفیل برگ، از دستگاه کلروفیل متر استفاده شد. شاخص‌های مربوط به تبادلات گازی شامل میزان فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای و تعرق توسط دستگاه قابل حمل اندازه گیری شد. داده‌ها با Rstudio تجزیه و تحلیل شد و مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار(LSD) در سطح 1 و 5 درصد انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شستشوی برگها با آب تمیز تاثیر معنی‌داری بر عملکرد و سایر شاخص‌های رشد داشته است. بیشترین مقدار عملکرد، قطر ساقه، وزن مخصوص غده، مقدار قرائت شده کلروفیل‌متر، فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه‌ای به ترتیب 550/8 گرم در گلدان، 9/941 میلیمتر، 1/113 (g cc-1)، 53/59
،22 (μmol m-2 s-1)، 7/028 (mmol m-2 s-1) و 0/4439 (mmol m-2 s-1) بود. این مقادیر نتایج اعمال تیمار B3 بودند. همچنین بیشترین مقدار درصد ماده خشک غده سیب‌زمینی 30/13درصد و بیشترین مقدار ارتفاع ساقه 46/35 سانتیمتر بود، که حاصل اعمال تیمار B4 بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که پساب ماهی به نسبت آب چاه، 16/4 درصد عملکرد سیب زمینی، 4/67درصد قطر ساقه، 3/72درصد ارتفاع ساقه، 9/67درصد مقدار قرائت شده کلروفیل‌متر و 15/40 درصد هدایت روزنه‌ای را افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد تیمار B3 نسبت به B4،
64/78درصد عملکرد، 39/55درصد قطر ساقه، 48/54درصد وزن مخصوص غده، 41/21 درصد مقدار قرائت شده کلروفل‌متر، 4/40درصد فتوسنتز، 25/86درصد تعرق و 10/13 درصد هدایت روزنه‌ای را افزایش داد. پیشنهاد می‌شود جهت افزایش عملکرد و شاخص‌های رشد استراتژی استفاده همزمان از پساب ماهی و آب تمیز در سامانه آبیاری بارانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of leaf washing with fresh water in sprinkler irrigation with fish effluent on photosynthesis of potato

نویسندگان [English]

  • Zeynab Fathi Tilako 1
  • Hamid Zare Abyaneh 2
  • Eisa Maroufpoor 3
  • Farzad Hosseinpanahi 4
1 Ph.D. Student of Irrigation and Drainage, Dept. of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Corresponding Author, Professor, Dept. of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Associate Prof., Dept. of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Iran.
4 Assistant Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives:
In recent years, due to lack of water, using wastewater including fish effluents, for agricultural purposes has increased. Depending on water quality, irrigation method and type of crop might change. The elements present in the fish effluent interact with each other and it is possible to increase or decrease the absorption of an element through the leaves to have a negative effect on the yield and growth indicators. Therefore, the aim of this research is to provide solutions for the use of rainbow trout wastewater in the sprinkler irrigation system to provide irrigation water for potato cultivation and the effect of leaf washing with appropriate quality on yield, tuber dry matter percentage, diameter and height of stem, tuber specific weight, chlorophyll, photosynthesis, transpiration and stomatal conductance.

Materials and Methods:
This experiment was conducted in research farm No. 2 of Kurdistan University ,Dehgolan plain in Kurdistan province in the form of a factorial experimental format based on a completely randomized design with three replications in the summer of 2019, 2020 and 2021. The investigated factors include irrigation at two levels, A1 (irrigation with well water) and A2 (irrigation with fish farm effluent), as well as washing the leaves of the plant in four levels, B1 (Before applying fish farm effluent to the leaves, they were washed for ten minutes with fresh water), B2 (after applying fish farm effluent to the leaves, they were washed for ten minutes with fresh water), B3 (The leaves were washed with fresh water for ten minutes both before and after applying the fish farm effluent to them) , B4 (the leaves were not washed at all).
Sprinkler irrigation system with micro sprinkler was used to irrigate. At the end of the growing season, the tuber yield values of different treatments were measured. Chlorophyll meter (SPAD-502-Minolta-Japan) was used in order to measure chlorophyll of leaf. The indicators related to gas exchange including photosynthesis, stomatal conductance and transpiration were measured by a portable device (ADC BioScientific LCi Analyzer Serial No. 32648). Data were analyzed with Rstudio, and mean values of the treatments were compared by the least significant difference (LSD) test at 5% and 1% significance level.
Results:
The results showed that washing the leaves with fresh water significantly affected on the yield and other growth indicators. The highest amount of yield, stem diameter, specific gravity of potato, chlorophyll meter reading, photosynthesis, transpiration and stomatal conductance were 550.8 grams per pot, 9.941 mm, 1.113 g cc-1, 53.59, 22.00 (μmol m-2 s-1), 7.028 (mmol m-2 s-1), 0.4439 (mmol m-2 s-1), respectively. These amounts were results of applying B3 treatment. Also, the highest percentage of potato tuber dry matter was 13.3% and the highest figure for stem height was 35.46 cm, which were the result of applying B4 treatment.
Conclusion:
The results of this research show that compared to well water, fish effluent increased yield of potato by 16.4%, stem diameter by 4.67%, stem height by 3.72%, chlorophyll meter reading by 9.67%, and stomatal conductance by 15.40%. Also, the results showed that treatment B3 compared to B4, increased yield 64.78%, stem diameter 39.55%, tuber specific weight 48.54%, chlorophyll meter reading 41.21%, photosynthesis by 4.40%, transpiration by 25.86% and stomatal conductance by 10.13%. It is suggested to use the strategy of simultaneous use of fish effluent and fresh water in the sprinkler irrigation system to increase yield and growth indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Stomatal conductance
  • Transpiration
  • Yield
1.Mapanda, F., Mangwayana, E.N., Nyamangara, J., and Giller, K. 2005. The Effects of Long-Term Irrigation Using Water on Heavy Metal Contents of Soils under Vegetables. Agriculture, Ecosystems and Environment. 107: 151-165. https:// doi.org/10.1016/j.agee.2004.11.005.
2.Yokoyama, G., Yasutake, D., Minami, K., Kimura, K., Marui, A., Wu, Y., Feng, J., Wang, W., Mori, M., and Kitano, M. 2021. Evaluation of the physiological significance of leaf wetting by dew as a supplemental water resource in semi-arid crop production. Agricultural Water Management. 255, 106964. https://doi.org/ 10.1016/ j.agwat. 2021. 106964.
3.FAO. 2019. Water for Sustainable Food and Agriculture. A report produced for the G20 Presidency of Germany, pp. 1-2. In Http://Www.Fao.Org/3/a-I7959E.Pdf. www.fao.org/publications%0Ahttp://www. fao.org/3/a-i7959e.pdf.
4.Scown, M.W., Winkler, K.J., and Nicholas, K.A. 2019. Aligning research with policy and practice for sustainable agricultural land systems in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116: 1-6. https://doi.org/ 10.1073/pnas.1812100116.
5.Stephens, E.C., Jones, A.D., and Parsons, D. 2018. Agricultural systems research and global food security in the 21st century: An overview and roadmap for future opportunities. Agricultural Systems, 163: 1-6. https://doi.org/ https:// doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.011.
6.Pereira, P., Brevik, E., and Trevisani, S. 2018. Mapping the environment. Science of The Total Environment, 610-611, 17-23. https://doi.org/https:// doi.org/10.1016/ j.scitotenv.2017.08.001.
7.Ganesh Keremane, B., and McKay, J.M. 2007. Successful wastewater reuse scheme and sustainable development : a case study in Adelaide. Water and Environmental Journal, 21: 2. 83-91. https://doi.org/10.1111/j.1747-6593. 2006. 00062.x.
8.Koide, J., Fujimoto, N., Oka, N., and Mostafa, H. 2015. Rice-fish integration in Sub-Saharan Africa: The challenges for participatory water management. Japan Agricultural Research Quarterly, 49: 1. 29-36. https://doi.org/10.6090/jarq.49.29.
9.Omotade, Funmilola, I., Alatise, Olanrewaju, M., Olanrewaju, and Olugbenga, O. 2019. Growth and yield performance of hot pepper using aquaculture wastewater. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 21: 2. 18-25.
10.Zajdband, A.D. 2011. Integrated Agri-Aquaculture Systems (pp. 87-127). https:// doi.org/10.1007/978-94-007-1521-9_4.
11.Fabeiro, C., Martín De Santa Olalla, F., and De Juan, J.A. 2001. Yield and size of deficit irrigated potatoes. Agricultural Water Management, 48: 3. 255-266. https://doi.org/10.1016/S0378-3774 (00) 00129-3.
12.Abdelraouf, R.E. 2019. Reuse of Fish Farm Drainage Water in Irrigation. Handbook of Environmental Chemistry, 75: 393-410. https://doi.org/ 10.1007/ 698_2017_92.
13.Akindele, A.J., Olufayo, A.A., and Faloye, O.T. 2021. Influence of borehole and fish wastewater on soil properties, productivity and nutrient composition of sweet pepper (Capsicum annum). Acta Ecologica Sinica, xxxx. https://doi.org/ 10.1016/j.chnaes.2021.02.002.
14.Álvarez-García, M., Urrestarazu, M., Guil-Guerrero, J.L., and Jiménez-Becker, S. 2019. Effect of fertigation using fish production wastewater on Pelargonium × zonale growth and nutrient content. Agricultural Water Management, 223(July), 1-7. https:// doi.org/ 10.1016/ j.agwat. 2019.105726.
15.Kaab Omeir, M., Jafari, A., Shirmardi, M., and Roosta, H. 2020. Effects of Irrigation with Fish Farm Effluent on Nutrient Content of Basil and Purslane. Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences, 90: 4. 825-831. https://doi.org/ 10.1007/s40011-019-01155-0.
16.Castro, R.S., Borges Azevedo, C.M.S., and Bezerra-Neto, F. 2006. Increasing cherry tomato yield using fish effluent as irrigation water in Northeast Brazil. Scientia Horticulturae, 110: 1. 44-50. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2006.06. 006.
17.Elnwishy, N.H., Ramadhane, M.S., and Zalat, S.M. 2008. Combating Desertification through Fish Farming BT - The Future of Drylands (C. Lee & T. Schaaf (eds.); pp. 507-518). Springer Netherlands.
18.Prazeres, A.R., Rivas, J., Adelaide, M., Patanita, M., Dôres, J., and Carvalho, F. 2016. Agricultural reuse of cheese whey wastewater treated by NaOH precipitation for tomato production under several saline conditions and sludge management. Agricultural Water Management, 167: 62-74. https:// doi.org/ 10.1016/ j.agwat.2015.12.025.
19.Yildiz, H.Y., Robaina, L., Pirhonen, J., Mente, E., Domínguez, D., and Parisi, G. 2017. Fish welfare in aquaponic systems: Its relation to water quality with an emphasis on feed and faeces-A review. Water (Switzerland), 9: 1. 1-17. https://doi.org/10.3390/w9010013.
20.Eid, A.R., and Hoballah, E.M.A. 2014. Impact of Irrigation Systems, Fertigation Rates and Using Drainage Water of Fish Farms in Irrigation of Potato under Arid Regions Conditions. International Journal of Scientific Research in Agricultural Sciences. 1: 5. 67-79. https://doi.org/ 10.12983/ijsras-2014-p0067-0079.
21.Marcos, Á., Miguel, U., Luis, G.J., and Silvia, J. 2019. Effect of fertigation using fi sh production wastewater on Pelargonium × zonale growth and nutrient content. 223(April), 1-7. https://doi.org/10.1016/ j.agwat. 2019. 105726.
22.AbdEl Magid, H.A.A., Hala, H.A.A., and Mohamed, A.M.M. 2018. Economic Study the Efficiency of Water Resource Usage (Case Study). Alexandria Journal of Agricultural Sciences, 63: 3. 149-155. https://doi.org/ 10.21608/ alexja. 2018. 81830.
23.Haque, M.M., Belton, B., Alam, M.M., Ahmed, A.G., and Alam, M.R. 2016. Reuse of fish pond sediments as fertilizer for fodder grass production in Bangladesh: Potential for sustainable intensification and improved nutrition. Agriculture, Ecosystems and Environment, 216: 226-236. https://doi.org/10.1016/ j.agee.2015.10.004.
24.Drechsel, P., Keraita, B., Amoah, P., Abaidoo, R.C., Raschid-Sally, L., and Bahri, A. 2008. Reducing health risks from wastewater use in urban and peri-urban sub-Saharan Africa: Applying the 2006 WHO guidelines. Water Science and Technology, 57:9. 1461-1466. https://doi.org/10.2166/wst.2008.245.
25.Gil, M.I., Selma, M.V, Suslow, T., Jacxsens, L., Uyttendaele, M., and Allende, A. 2015. Pre- and Postharvest Preventive Measures and Intervention Strategies to Control Microbial Food Safety Hazards of Fresh Leafy Vegetables. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55: 4. 453-468. https://doi.org/10.1080/10408398.2012.657808.
26.Chen, L., Feng, Q., Li, C., Wei, Y., Zhao, Y., Feng, Y., Zheng, H., Li, F., and Li, H. 2017. Impacts of aquaculture wastewater irrigation on soil microbial functional diversity and community structure in arid regions. Scientific Reports, 7: 1. 1-10. https://doi.org/ 10.1038/s41598-017-11678-z.
27.Manbari, N., Maroufpoor, E., Aminpour, Y., Bahrami, B., Jaume, K., and Bargués, P. 2020. Effect of a combined filtration system and drip irrigation laterals on quality of rainbow trout farm effluent. Irrigation Science, 38: 2. 131-145. https://doi.org/ 10.1007/ s00271-019-00654-2.
28.Maroufpoor, E., Aminpour, Y., Kamangar, B.B., and Bargués, J.P. 2021. Clogging rate of pressure compensating emitters in irrigation with rainbow trout fish farm effluent. Irrigation Science, 39 2. 223-233. https://doi.org/10.1007/ s00271-020-00697-w.
29.Cao, C., Zhang, P., Ma, Z.P., Ma, Z.B., Wang, J.J., Tang, Y.Y., and Chen, H. 2021. Coupling sprinkler freshwater irrigation with vegetable species selection as a sustainable approach for agricultural production in farmlands with a history of 50-year wastewater irrigation. Journal of Hazardous Materials, 414: 125576. https://doi.org/ 10.1016/j.jhazmat.2021.125576.
30.Gilbert, F.A. 1949. Mineral nutrition of plants and animals. Univ. Oklahoma Press, Oklahoma. 135p.
31.Tisdale, S.L., and Nelson, W.L. 1956. Soil fertility and fertilizers. MacMillan, NY. 430p.
32.Kleinkopf, G.E., Westermann, D.T.,and Dwelle, R.B. 1981. Dry Matter Production and Nitrogen Utilization by Six Potato Cultivars1. Agronomy Journal, 73: 5. 799-802. 3 https:// doi.org/https://doi.org/10.2134/agronj1981.00021962007300050013x.
33.Rietra, R.P.J.J., Heinen, M., Dimkpa, C.O., and Bindraban, P.S. 2017. Effects of Nutrient Antagonism and Synergism on Yield and Fertilizer Use Efficiency. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 48: 16. 1895-1920.
34.Heenan, D.P., and Campbell, L.C. 1981. Influence of potassium and manganese on growth and uptake of magnesium by soybeans (Glycine max (L.) Merr. cv. Bragg). Plant and Soil, 61: 3. 447-456. https://doi.org/10.1007/BF02182025.
35.Salmon, R.C. 1963. Magnesium relationships in soils and plants. Journal of the Science of Food and Agriculture, 14(9): 605-610. https://doi.org/https:// doi.org/10.1002/jsfa.2740140901.
36.Benes, S.E., Aragüés, R., Austin, R.B., and Grattan, S.R. 1996. Brief pre- and post-irrigation sprinkling with fresh water reduces foliar salt uptake in maize and barley sprinkler irrigated with saline water. Plant and Soil, 180(1): 87-95. https://doi.org/10.1007/BF00015414.
37.Maas, E.V. 1985. Crop tolerance to saline sprinkling water. Plant and Soil, 89: 273-284. https://doi.org/10.1007/ BF021822471.
38.Tehrani, M. 2005. Investigating the nutritional requirement of sugar beet for nitrogen using a chlorophyll meter. Technical Journal No. 1235, Soil and water research institue, Tehran, Iran. (In Persian)
39.Bastam, N., Baninasab, B., and Ghobadi, C. 2013. Improving salt tolerance by exogenous application of salicylic acid in seedlings of pistachio. Plant Growth Regulation, 69: 3. 275-284. https://doi.org/ 10.1007/s10725-012-9770-7.
40.Ayers, R.S., and D.W.W. 1985. Water for agr Water uality for agriculture (29 Rev. 1). Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome.