بررسی روند تغییرات برخی شاخص های فرسایش پذیری و ترسیب با استفاده از شبیه ساز باران


عنوان مقاله [English]

Study on process changes in some indices of soil erodibility and depositability using rainfall simulator