کلیدواژه‌ها = سری زمانی
تحلیل روند پوشش گیاهی با استفاده از سری زمانی NDVI ماهواره مودیس در شمال شرق ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 135-150

10.22069/jwsc.2022.20208.3554

مرتضی دستی گردی؛ مهدی نادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ خدیجه کیاپاشا


تأثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 59-76

10.22069/jwfst.2017.11332.2574

مهسا خادمی؛ حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ عیسی ابتهاج


برازش الگوی فصلی سری زمانی به میزان آب‌دهی رودخانه‌ها در دامنه زمان (مطالعه موردی: رودخانه اترک)

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 307-315

محسن رضانژادکشتلی؛ منوچهر بابانژاد؛ آرش امینی