کلیدواژه‌ها = GLUE
مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 249-262

10.22069/jwsc.2021.17193.3266

ابراهیم علی نیا؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی


کاهش عدم قطعیت در یک مدل نیمه توزیعی هیدرولوژیکی با روش GLUE

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-100

10.22069/jwfst.2016.3020

مریم سادات جعفرزاده؛ حامد روحانی؛ حسین سلمانی؛ ابولحسن فتح آبادب


تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 61-79

بهاره سادات همراز؛ ابولفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی