کلیدواژه‌ها = رودخانه
بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 77-93

10.22069/jwsc.2019.16010.3124

ریحانه پورمنصوری؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی