بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: از مهم‌ترین عوامل تخریب پل‌ها قبل از پایان عمرشان، آبشستگی بستر رودخانه در محدوده پل است. وقوع آبشستگی در تکیه‌گاه پل‌ها، مهم‌ترین علت تخریب پل‌ها در همه کشورها گزارش شده است. در میان روش‌ها برای کاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل، روش‌های غیرمستقیم باعث تغییر الگوی جریان و کاهش قدرت گرداب‌هایی که عامل اصلی آبشستگی هستند، می‌شوند. در پژوهش حاضر برای اولین بار، عملکرد صفحات مغروق در فاصله ثابت 2 برابر طول موثر تکیه‌گاه و 4 زاویه مختلف تحت چهار شرایط جریان مختلف (عدد فرود .15/0، 17/0، 2/0 و 22/0) مورد بررسی قرار گرفته است. تخریب صفحات مغروق بر اثر آبشستگی، به دلیل نصب آن‌ها در بالای بستر و در میان عمق جریان غیرممکن است. در نتیجه هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین مناسب‌ترین زاویه قرارگیری صفحات مغروق در بالادست تکیه‌گاه پل می‌باشد که کمترین آبشستگی را ایجاد کند.
مواد و روش‌ها: آزمایش ها در یک فلوم با طول 8 متر و عرض 1 متر انجام شد. یک تکیه‌گاه مستطیلی در بستری که توسط شن و ماسه ریز پر گشته، نصب شده بود. هر آزمایش با روشن کردن پمپ شروع شد که دبی جریان مورد نیاز را از مخزن زیر آزمایشگاه انتقال می‌دهد. آب پس از عبور از توری که به وسیله الیاف به منظور استهلاک نوسانات جریان پر شده است درون فلوم جریان پیدا کرد و در پایان فلوم، پس از عبور از دریچه کشویی، جریان وارد حوضچه جمع‌آوری شد. در انتهای حوضچه، یک سرریز 53 درجه مثلثی برای اندازه گیری دبی جریان قرار داده شد که پس از آن جریان وارد مخزن زیرزمینی می شود. در آغاز هر آزمایش، پس از تسطیح بستر با باز کردن دریچه ای که در ابتدای فلوم قرار دارد، جریان به تدریج وارد فلوم می‌شد به طوریکه بستر رسوبی را تخریب نکند. پس از افزایش سطح آب در فلوم، نرخ جریان به آرامی افزایش می یابد تا به نرخ جریان مورد نظر برسد.
یافته‌ها: در این پژوهش توپوگرافی بستر برای تمام آزمایشات با استفاده از متر لیزری اندازه گیری شد و سپس با استفاده از نرم افزار Surfer طراحی شد. نتایج نشان داد که در تمام آزمایشات، عمق حداکثر آبشستگی در دماغه بالادست تکیه‌گاه مشاهده شد و با افزایش شرایط جریان، به علت افزایش تنش برشی بستر و قدرت گرداب ها در اطراف سازه، عمق حداکثر آبشستگی و حجم گودال افزایش یافته است. همچنین در این پژوهش مشخص شد که زاویه نصب صفحات مغروق تاثیر زیادی بر عملکرد صفحات در کاهش عمق، سطح و حجم گودال آبشستگی دارد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که استفاده از صفحات مغروق، آبشستگی را به طور قابل توجهی نسبت به حالت بدون صفحات کاهش داد.
نتیجه‌گیری: موثرترین زاویه نصب صفحات، برابر با 65 درجه است که به طور متوسط عمق حداکثر آبشستگی، طول و سطح چاله آبشستگی را به ترتیب 66، 71 و 69 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of The effect of immerse vanes installation on scouring around the bridge abutment

نویسندگان [English]

  • Reyhane Pourmansouri 1
  • Mahmood Shafai Bejestan 2
  • Mohammad Bahrami Yarahmadi 3
1 , Department of Water Structures, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Water Structures, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Water Structures, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Background and Objectives: The scouring of river bed around bridge is one of the most important issues in bridges destruction. It has been found that the occurrence of scouring on the bridges abutment is the most important cause of the destruction of bridges in all countries. Among the techniques of reducing scouring around the bridge abutment which are called “indirect measures” is to modify the flow pattern and reduce the power of vortex vortices which are the main cause of scour. At the present study the performance of immerse vanes was investigated at a constant distance of 2 times of the abutment effective length and 4 different angles under four different flow conditions (Froude numbers= 0.15, 0.17, 0.2 and 0.22 (. The destruction of immerse vanes is impossible due to the installation of them above the bed and within the depth of the flow. As a result, the main purpose of this study is to determine the most suitable angle of displacement of the vanes in the upstream of the bridge abutment, which will cause the least scouring.
Materials and Methods: The experimental tests were conducted in a flume of 8 meters long and 1 meters wide. A rectangular abutment was installed at the middle of the test section (2 meters long) covered with bed of fine sand. Each test started by turning on the pump, which transfers the flow from the reservoir below the laboratory. The water flows through the flume after passing through a net that is filled with fibers in order to depreciate the flow fluctuations. At the end of the flume, after passing through the sliding valve, the flow into the pool was collected. At the end of the pond, a 53-degree triangular overflow was placed in order to measure the flow rate, which then flows into the underground reservoir. At the beginning of each experiment, after the leveling of the bed by opening the opening at the beginning of the flume, the flow gradually entered the flume so that the sediment would not be destroyed. After increasing the water level in the flume, the flow rate slowly increases to reach the desired flow rate.
Results: In this study, bed topography was taken for all experiments using laser meter and then plotted using Surfer software. The results showed that in all experiments, maximum scour depth was observed in the upper nose of the abutment, and with increasing flow conditions, due to increased bed shear stress and the power of vortices around the structure, the maximum scour depth and scour hole volume increased. Also in this study, it was found that the angle of installation of the immerse vans has a great effect on the performance of the vanes in reducing the depth, surface and volume of the scouring hole. Generally, it shows that use of immerse vanes have been reduced scouring significantly compared to the case of no vanes.
Conclusion: The most effective angle of installation was found to be equal to 65 degrees, which, on average, reduced the maximum depth of scouring, lenght and width by 66, 71 and 69 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immerse vanes
  • scour
  • bridge abutment
  • river
  • Sustainability of the bridge
1.Ardeshir, A., Cheraghchi, R., and Karami, H. 2012. Experimental study of effect of collar on local scour reduction around vertical and 45˚ wing wall abutments. J. Civil Engin. 24: 1. 60-70. (In Persian)
2.Barbhuiya, A.K., and Dey, S. 2004.Local scour at abutments: a review. Sadhana, Indian Academy of Sciences, 29: 139. 449-476.
3.Ghorbani, B., and Parse Mehr, M. 2016. Impact of channel contraction on the abutment scour and application of submerged vanes in scour prevention and control. J. Hydr. 10: 4. 65-72. (In Persian)
4.Heydari, A. 2017. Bridge abutment scour control by installing the immersed vanes with different distances. Master's thesis. Shahid chamran university of Ahvaz.P 89-91. (In Persian)
5.Johnson, P.A., Hey, R.D., Tessier, M., and Rosgen, D.L. 2001. Use of vanes for control of scour at vertical wall abutments. J. Hydr. Engin. 127: 9. 772-778.
6.Khademi, Kh., Shafai-Bejestan, M., and Khozeymehnezhad, H. 2016. Experimental investigation of effect of attached vane installing on bridge abutment local scour and flow pattern. J. Water Soil Cons.22: 6. 187-201. (In Persian)
7.Khozeime Nezhad, H., Ghomshi, M., and Shafai Bejestan, M. 2014. Comparison of symmetrical and unsymmetrical rectangular collars on reduction of local scour at bridge abutment. Irrigation Science and Engineering (JISE) (Sci. J. Agric.). 37: 2. 1-12.
8.Melville, B.W. 1992. Local scour at bridge abutments. J. Hydr. Engin. ASCE. 118: 4. 615-631.
9.Monocad, M.A.T., Aguirre-Pe, J., Bolivar, J.C., and Flores, E.J. 2009. Scour protection of circular bridge piers with collars and slots. J. Hydr. Res.47: 1. 119-126.
10.Odgaard, J.A. 2009. River training and sediment management with submerged vane, ASCE, 184p.
11.Shafai-bajestan, M., Selej-Mahmoodi, H., and Soozepour, A. 2016. Floating vanes for bend scour control. The International Conference On Fluvial Hydraulics (River Flow 2016), St.Louis, USA. Pp: 1-6.
12.Soozepour, A., and Shafai-Bejestan, M. 2018. Best installation angle for immersion vanes as a measure for meander bank erosion. J. Civil Engin. 31: 1. 31-44. (In Persian)
13.Yanmaz, A.M., and Kose, O. 2007. Time-wise variation of scouring at bridge abutments. Sadhana. 32: 3. 199-213.