کلیدواژه‌ها = رس قابل پراکنش در آب
تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 149-166

10.22069/jwsc.2018.14796.2982

سیده زهره تقدیسی حیدریان؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی


بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 301-310

10.22069/jwfst.2016.3071

حجت امامی؛ محمد باقر صوفی؛ علی رضا کریمی کارویه؛ غلام حسین حق نیا