کلیدواژه‌ها = تخلخل
اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2020.16986.3238

لادن حیدری؛ حسین بیات؛ جواد حمزه‌ئی


تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 149-166

10.22069/jwsc.2018.14796.2982

سیده زهره تقدیسی حیدریان؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی


بررسی اثر بستر نفوذپذیر متخلخل در حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 281-292

10.22069/jwsc.2018.14679.2967

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس