کلیدواژه‌ها = رگرسیون
ویژگی‌های جذب مس در خاکدانه‌های با اندازه متفاوت و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 195-210

10.22069/jwsc.2017.13769.2849

حمیدرضا متقیان؛ زهرا خواجعلی؛ علیرضا حسین پور


اشتقاق توابع انتقالی مناسب برای برآورد برخی ویژگی‎های دیریافت خاک

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 203-217

10.22069/jwfst.2016.10360.2480

جواد سیدمحمدی؛ لیلا اسماعیل نژاد؛ محمود شعبانپور