کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 167-186

10.22069/jwsc.2021.16072.3132

فریبا پوراحمدی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری؛ پریسا کهخا مقدم


بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 49-70

مهدی اسمعیلی ورکی؛ فرزانه صاحبی؛ مریم نوابیان؛ زهرا امیری