کلیدواژه‌ها = آبشستگی
بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر کاهش آبشستگی در آبشکن باندال‌لایک T شکل

دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-70

10.22069/jwsc.2023.20991.3613

بیتا زمانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی؛ راضیه کریمی دمنه


مطالعه تاثیر قطرنسبی وعمق طوقه مشبک بر آبشستگی اطراف پایه های پل آرودینامیکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 159-177

10.22069/jwsc.2019.15706.3090

امیرعباس کمان بدست؛ علیرضا محمدیان؛ امین بردبار؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد


بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 77-93

10.22069/jwsc.2019.16010.3124

ریحانه پورمنصوری؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی


مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 295-301

10.22069/jwfst.2017.9516.2371

خلیل اژدری؛ صمد امامقلی زاده؛ حوریه رضائی


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-110

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف رمضانی


بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 191-205

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد جواد اعرابی


مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 115-133

محمد کاهه؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری