کلیدواژه‌ها = پیش بینی
تأثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 59-76

10.22069/jwfst.2017.11332.2574

مهسا خادمی؛ حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ عیسی ابتهاج


مقایسه مدل های غیرخطی سری زمانی و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 151-169

فرشاد احمدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ کیوان خلیلی؛ صابره دربندی