کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
پیش‌‌بینی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌‌های هیبریدی سری زمانی( مطالعه موردی ناو چای)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 85-103

10.22069/jwsc.2020.17149.3264

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ یوسف رمضانی؛ محمد ناظری تهرودی


مدل‌سازی دمای آب رودخانه‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمّد‌آباد در استان گلستان)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 237-244

10.22069/jwsc.2020.15635.3082

مرضیه کرامتلو؛ عبدالرضا ظهیری؛ اسماعیل کردی؛ خلیل قربانی؛ امیر احمد دهقانی


ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی.

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2020.16036.3126

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی