کلیدواژه‌ها = نخل خرما
تدوین جدول نیازهای رویشی خاک و زمین نما برای خرما به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 89-107

10.22069/jwsc.2021.17510.3297

علی زین الدینی؛ سیدعلیرضا سیدجلالی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ جواد سیدمحمدی؛ حجت دیالمی؛ ابوالحسن مقیمی؛ مرتضی پوزش شیرازی