کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
مدل سازی عوامل مؤثر بر فرسایش بین‌ شیاری در اراضی جنگلی و مرتعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 85-102

10.22069/jwsc.2021.17971.3357

آرزو شریفی؛ حسین شیرانی؛ علی اصغر بسالت پور؛ عیسی اسفندیارپور