کلیدواژه‌ها = آب نامتعارف
تأثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرت

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 167-184

10.22069/jwsc.2021.18319.3392

حامد ریاحی فارسانی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ حمیدرضا متقیان


اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 181-195

10.22069/jwsc.2020.16668.3196

صابر جمالی؛ سیده محبوبه زین‌الدین؛ مهدی کلاهی