کلیدواژه‌ها = رواناب
برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-52

10.22069/jwsc.2022.19921.3533

هدیه خداخواه؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی


تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2018.12334.2691

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان


برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 321-330

10.22069/jwsc.2018.12580.2733

بیژن نظری؛ فرشته بتوخته؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ بهنام آبابایی