نویسنده = محمد علی غلامی سفیدکوهی
تخمین پارامترهای مختلف نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای با حضور پلیمر سوپرجاذب

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 281-289

10.22069/jwsc.2017.13069.2772

پیمان مختاری مطلق؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ حسین شریفان


بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری

دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 127-145

10.22069/jwfst.2017.12125.2666

بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی


کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی SCE در تعیین ضرایب کنترل‌گر کلاسیک PID

دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 221-237

10.22069/jwfst.2017.11570.2604

ساحله کاکویی؛ علیرضا عمادی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی