نویسنده = فرهاد میرزایی
تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 203-215

مریم علیزاده؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی؛ محمدرضا یزدانی


ارائه روابطی برای پیش‌بینی الگوی توزیع مجدد رطوبت خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی به روش آنالیز ابعادی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 223-237

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی