نویسنده = واحد بردی شیخ
Assessment of flash flood hotspots through local knowledge and capacity for flood crowdsourcing

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 125-145

10.22069/jwsc.2024.21727.3682

Parvaneh Hatami Golmakani؛ Vahedberdi sheikh؛ Arash Zare Garizi؛ Abdolreza Bahremand


ارزیابی توصیفی نگرش مردم در خصوص اصلاح کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای استان گلستان)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 209-221

10.22069/jwsc.2020.16345.3167

فرشته رحیمی؛ علی نجفی نژاد؛ واحدبردی شیخ؛ آرش زارع گاریزی


ارزیابی کیفی طرح‌های آبخیزداری به روش توصیفی همبستگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 205-218

نفیسه مقدسی؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد