نویسنده = احمد فرخیان فیروزی
شبیه‌سازی انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی زیست تخریب‌پذیر و سبز در خاک شنی تحت شرایط جریان اشباع ماندگار

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 47-67

10.22069/jwsc.2020.17764.3335

محمدتقی کوهیان افضل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی تقوی زاهد کلائی


تاثیر بیوچار و کمپوست باگاس نیشکر بر برخی ویژگی‌های مکانیکی خاک

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 235-250

10.22069/jwfst.2016.9777.2407

هدیه بهنام؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عبدالامیر معزی