نویسنده = محسن مسعودیان
بررسی اثر تغییرات بازشدگی روی نقطه جدایش، اندازه دنباله و توزیع سرعت در سرریز- دریچه استوانه ای مستغرق

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 177-193

10.22069/jwsc.2018.11434.2584

محمد قره گزلو؛ محسن مسعودیان؛ بشیر شاهین؛ اسماعیل کردی


بررسی تغییرات افت انرژی جریان عبوری از سرریز- دریچه نیم استوانه ای با چرخش حول مرکز

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 291-299

10.22069/jwfst.2016.3070

فروغ علی زاده صنمی؛ محسن مسعودیان؛ مجتبی صانعی