نویسنده = امیراحمد دهقانی
بررسی پروفیل سطح آب و آبشستگی پایین دست سرریز گابیونی V شکل در پلان

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 201-216

10.22069/jwsc.2020.16871.3222

حمید نوری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدارضا ظهیری؛ هوشنگ حسونی زاده


مقایسه روشهای مختلف تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزار STE

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 229-236

10.22069/jwsc.2019.16553.3184

رضا تیموری؛ امیر احمد دهقانی


بررسی آزمایشگاهی اثر شیب مثبت دیواره در نیم‌رخ طولی بر ضریب آبگذری سرریز مثلثی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 233-246

10.22069/jwsc.2019.15350.3058

مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ خلیل قربانی؛ مهسا کریمی پور سورکوهی


بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 209-224

10.22069/jwsc.2018.11642.2775

ابراهیم شعبانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بازفت صمصامی)

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 227-240

10.22069/jwsc.2017.12192.2669

هدی قاسمیه؛ نوید دهقانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ خلیل قربانی؛ امیراحمد دهقانی


مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 153-169

سمیرا حسین پور؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مجتبی شوریان؛ مهدی مفتاح هلقی


مطالعه آزمایشگاهی اثر تمایل بلوک‌ها بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش USBR III

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 231-242

زهرا اشکو؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی


تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی – مستطیلی

دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 105-120

مجتبی عامری؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی


تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری


شبیه سازی هیدرولیک جریان در سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 111-129

محمد کاهه؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری


مقایسه عملکرد دو روش برنامه‌ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 95-114

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزار جریبی؛ امیر احمد دهقانی


بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 191-205

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد جواد اعرابی


مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 115-133

محمد کاهه؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری


مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی