نویسنده = فرشاد کیانی
تأثیر اقلیم‌های‌ متفاوت بر تغییر شاخص‌های فرسایش پذیری خاک‌های لسی در استان گلستان

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-70

امیر جعفری هنر؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی