نویسنده = عیسی معروف پور
بررسی اثر برخی عوامل ساختمان آبپاش، سامانه آبیاری و مدیریت آن بر ضریب یکنواختی در آبیاری بارانی

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-84

10.22069/jwsc.2022.20232.3556

ندا کریمی؛ دریا دهقان؛ شاهو مولودی؛ عادل سی و سه مرده؛ عیسی معروف پور