نویسنده = سلمان شریف آذری
شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 167-186

10.22069/jwsc.2021.16072.3132

فریبا پوراحمدی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری؛ پریسا کهخا مقدم


معیارهای پایداری در ارزیابی مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز ارس بر اساس رویکرد DPSIR

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 61-77

مریم حافظ پرست؛ شهاب عراقی نژاد؛ سلمان شریف آذری