نویسنده = جواد مظفری
مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت

دوره 28، شماره 2، تیر 1400، صفحه 195-210

10.22069/jwsc.2021.18961.3443

جهانگیر رودبارانی؛ جواد مظفری؛ سیداسدالله محسنی موحد


تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 191-206

10.22069/jwsc.2019.15792.3099

داود داود مقامی؛ حسین بانژاد؛ سیداسدالله محسنی موحد؛ جواد مظفری