نویسنده = ام البنی محمدرضاپور
شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 167-186

10.22069/jwsc.2021.16072.3132

فریبا پوراحمدی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری؛ پریسا کهخا مقدم