نویسنده = محمود رائینی سرجاز
تحلیل روند پوشش گیاهی با استفاده از سری زمانی NDVI ماهواره مودیس در شمال شرق ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 135-150

10.22069/jwsc.2022.20208.3554

مرتضی دستی گردی؛ مهدی نادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ خدیجه کیاپاشا


تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 255-268

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز