نویسنده = پیمان افراسیاب
تعداد مقالات: 3
1. ﺗﺄثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر شدت زهکشی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: اراضی ﻣﺆسسه تحقیقات برنج کشور)

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 219-233

10.22069/jwfst.2016.9500.2367

مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب؛ محمدرضا یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ معصومه دلبری


2. مدیریت سطوح ایستابی کم‌عمق در مقابله با بروز درز و ترک در اراضی شالیزاری

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 261-274

مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب