1. اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر غلظت عناصر غذایی کم‌مصرف و سدیم در دانه، برگ و ساقه گندم

صفحه 1-27

نصرت اله نجفی؛ راشد احمدی نژاد؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


2. ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)

صفحه 29-49

پناه محمدی؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ علی اصغر جعفرزاده؛ مهدی رحمتی


3. ارزیابی حساسیت طرحواره‌های همرفت مدل RegCM4 در شبیه‌سازی بارش غرب ایران با استفاده از سری داده‌هایMK36- CSIRO

صفحه 51-69

علی اکبر سبزی پرور؛ سجاد ابراهیم زاده


4. بررسی جریان عرضی پیرامون آبشکن با درصدهای مختلف بازشدگی در کانال با بستر متحرک

صفحه 71-89

مجید فضلی؛ زهره حیدری


5. بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر

صفحه 91-107

حامد شهسواری؛ قاسم پناهی؛ سعیدرضا خداشناس


6. حذف رنگدانه متیلن‌بلو از محلول‌های آبی توسط کامپوزیت بتا سیکلودکسترین/ اکسیدروی

صفحه 109-125

حسین علی فغانی؛ عباس حشمتی جنت مقام


7. اثر پوشش های جنگلی، مرتعی و زراعی بر مشخصه های میکروبی و فعالیت های آنزیمی خاک

صفحه 127-143

یحیی کوچ؛ نیلوفر نقره


8. بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در چیدمان‌های مختلف ساقه‌های مصنوعی در طراحی کانال ماهی‌قایقرو

صفحه 145-160

معصومه مرزبان؛ محسن مسعودیان


9. بررسی دقت مدل مفهومی HMS-SMA و مدل دو خطی سری زمانی در پیش بینی رواناب روزانه مطالعه موردی: (حوضه مارون ایستگاه هیدرومتری ایدنک)

صفحه 161-176

عباس احمدپور؛ سیدحسن میرهاشمی؛ پرویز حقیقت جو


10. تاثیر عمق سطح ایستابی در مقدار تبخیر از خاک

صفحه 177-192

محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب


11. روش‌های ترکیبی چندگانه مدل‌سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی‌های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره‌سو، استان کرمانشاه)

صفحه 193-206

محسن پوررضا بیلندی؛ هادی معماریان خلیل آباد؛ علی شهیدی؛ سمیرا رهنما


12. رفتار هیدرولیکی خاک‌های آلوده به تری‌کلرواتیلن (TCE)

صفحه 207-220

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی؛ محمد محمودیان شوشتری


13. بررسی تأثیر کاربرد پلیمر فراجاذب بر گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندی کُنار (Ziziphus spp.)

صفحه 221-233

حجت دیالمی؛ اسماعیل راخدایی؛ عزیز تراهی


14. بررسی کارایی مدل دوسینوسی در برآورد ساعتی دما در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 235-246

مهدی نادی


15. بررسی خشکسالی هیدرولوژیک رودخانه ی ارمند با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان های کم آبی

صفحه 247-263

مریم قربانی؛ ملیحه مزین؛ حیدر زارعی