دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-268 
7. بررسی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با وجود موانع روی پله ها با کمک مدل فیزیکی و مدل ریاضی Flow-3D

صفحه 137-156

10.22069/jwsc.2019.15687.3085

امیرعباس کمان بدست؛ حمیدرضا افشون؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار