1. ارائه مدل عددی گالرکین ناپیوسته IMPES برای مدلسازی آلاینده های زیر زمینی امتزاج ناپذیر با کمک روش Lax-Wendroff

صفحه 1-27

مهدی جامعی؛ ایمان احمدیانفر؛ علی رئیسی عیسی آبادی


2. تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچه

صفحه 29-51

ابوالفضل مساعدی؛ مریم یزدان پرست؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سعید رضا خداشناس؛ علی گلکاریان


3. ارزیابی شاخصهای هوادیدگی شیمیایی در رسوبات رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه

صفحه 53-73

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده


4. تعیین دور آبیاری بهینه و ارزیابی سازگاری گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica .L) به تنش آبی در فضای سبز

صفحه 75-95

کامران پروانک


5. تعیین و آنالیز گسسته سازی حجم مخزن سد جامیشان با برنامه ریزی پویای احتمالاتی در توابع هدف مختلف

صفحه 97-115

سید احسان فاطمی؛ هیوا کوهی


6. ارزیابی و پیش‌بینی خشکسالی‌های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI و مدل‌های زنجیره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردی: دشت بروجن)

صفحه 117-136

امیر خسروی دهکردی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ حسین صمدی بروجنی؛ احمدرضا قاسمی دستگردی


7. بررسی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با وجود موانع روی پله ها با کمک مدل فیزیکی و مدل ریاضی Flow-3D

صفحه 137-156

امیرعباس کمان بدست؛ حمیدرضا افشون؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار


8. پیامد پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون و باکتری‌های سودوموناس بر قابلیت دسترسی فسفر و برخی ویژگی‌های زیستی یک خاک آهکی

صفحه 157-175

مهشید ماه صفت؛ نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی؛ مریم خلیلی راد


9. مقایسه‌ی تأثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکیِ خاک شور-سدیمی

صفحه 177-194

پرستو شریفی؛ مهدی شرفا؛ محمد حسین محمدی


10. شکل‌های پتاسیم خاک و پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) پتاسیم و همبستگی آن با برخی خصوصیات خاک در مناطق زیرکشت توتون شمال‌غرب ایران

صفحه 195-210

رحمت اله رنجبر؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ محسن برین؛ بهنام دولتی


11. ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در حوضه آبخیز جازموریان

صفحه 221-224

حمزه احمدی؛ یحیی اسماعیل پور؛ عباس مرادی؛ حمید غلامی


12. کارایی روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و شبکه بیزین در تخمین درصد سدیم تبادلی (ESP) خاک

صفحه 225-238

علی باریکلو؛ مسلم ثروتی؛ محمدصادق علیائی


13. ارزیابی الگوریتم‌های بهینه‌سازی GA و PSO در بهره‌برداری از سیستم‌های چندمخزنه مطالعه موردی: سدهای حوضه گرگان رود

صفحه 239-250

حامد مازندرانی زاده؛ جواد پیاده کوهسار؛ سید محمد کاظم صدر


14. ارزیابی اثرات کمّی بلندمدتِ شرایط مدیریت و بهره برداریِ کنونی بر آبخوان دشت ورامین

صفحه 251-261

فرشته ولی وند؛ همایون کتیبه


15. اثر کاربرد کود زیستی EM و اوره بر توت فرنگی رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros) به منظور کشاورزی پایدار

صفحه 263-268

علی اکبر شکوهیان؛ شهریار عینی زاده؛ حامد نظری؛ اکبر قویدل