دوره و شماره: دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1-245 
4. جذب مس و روی از محلول‌های آبی بوسیله دیاتومیت: سینتیک و ترمودینامیک

صفحه 59-75

10.22069/jwsc.2020.16540.3186

مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده خالدآباد


5. بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

صفحه 77-93

10.22069/jwsc.2019.16010.3124

ریحانه پورمنصوری؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی


6. تاثیر وزن‌دهی مناسب داده‌های منحنی رطوبتی خاک در تجزیه‌های حداقل مربعات

صفحه 95-112

10.22069/jwsc.2019.16773.3210

امیررضا شیخ‌بگلو؛ حبیب خداوردیلو؛ کامران زینال زاده؛ حسین خیرفام؛ نسرین آزاد