1. بررسی رابطه شاخص دبی پایه با دما و بارندگی به روش موجک همدوس (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‌رود)

صفحه 1-25

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ معصومه فراستی؛ سید رضا حسینی


2. پیش بینی اثرات اقدامات اصلاحی بر خصوصیات رواناب سطحی و میزان فرسایش خاک در آبخیز بنکوه حوضه رودخانه حبله رود

صفحه 27-48

امیر سعدالدین؛ احسان الوندی؛ واحدبردی شیخ


3. ارزیابی و پهنه‌بندی ریسک وقوع بارش‌های حدی در غرب ایران

صفحه 49-69

عبدالله سلیمی مستعلی؛ یونس خوشخو؛ محمدحسین قلی زاده


4. اثر کاه و کلش و جهت خاک‌ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم

صفحه 71-89

یونس مظلوم علی آبادی؛ علیرضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


5. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین‌دست سرریز کلید پیانویی

صفحه 91-109

سعید گوهری؛ فریبا احمدی


6. بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق و طول گودال‌های ایجاد شده ناشی از برداشت مصالح رودخانه‌ای تحت شرایط جریان زیربحرانی

صفحه 111-130

رسول دانشفراز؛ جعفر چابک پور؛ مهدی دسینه


7. بررسی تاثیر ضریب شکل مخزن بر امواج ناشی از شکست سد با استفاده از روش‌های پرش قورباغه و لکس در مختصات منحنی‌الخط

صفحه 131-150

زهرا مهرموسوی؛ رسول قبادیان؛ میترا جوان


8. تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستان

صفحه 151-167

بهنام کامکار؛ محمد دشتی مرویلی؛ حسین کاظمی


9. نقد ررویکرد حاکم بر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و پیشنهاد راهکار جایگزین جهت پیاده‌سازی در محدوده‌ی مطالعاتی رفسنجان

صفحه 169-185

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری باقری؛ فرشاد مومنی


10. مدیریت تلفیقی تقاضای آب در بخش شرب و صنعت به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW ( مطالعه موردی شهر بجنورد)

صفحه 187-203

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


11. مقایسه کیفیت لاشبرگ سه گونه مرتعی و رابطه آن با برخی ویژگی‌های خاک

صفحه 205-218

مهدی صادقی؛ مجید آجورلو؛ علی شهریاری


12. تأثیر تنش رطوبتی و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرزه

صفحه 219-232

سید حمزه حسینیان؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اشکان یوسفی؛ اصلان اگدرنژاد


13. بررسی آزمایشگاهی اثر شیب مثبت دیواره در نیم‌رخ طولی بر ضریب آبگذری سرریز مثلثی

صفحه 233-246

مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ خلیل قربانی؛ مهسا کریمی پور سورکوهی


14. اثرات رژیم‌های آبیاری و کود بر ویژگی‌های کمی و کیفی خرفه (Portolaca oleraceae)

صفحه 247-253

الهام اله بخش؛ محمد گلوی؛ سید محسن موسوی نیک؛ زینب محکمی


15. بررسی پایلوت پارامترهای شوری، اسیدیته، نیتروژن و نیکل در نشر عمقی شیرابه لندفیل آق قلا در ستون‌هایی از خاک با بافت‌های مختلف

صفحه 255-260

سهیلا ابراهیمی؛ اعظم کابلی؛ مهدی ذاکری نیا؛ مسعود داوری