1. ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت‌کارلو زنجیر‌مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی

صفحه 1-26

محسن پوررضا بیلندی؛ علی محمد آخوندعلی؛ بیژن قهرمان؛ عبدالرسول تلوری


2. مقایسۀ فرسایش خاک به روش سزیم 137 و مدل RUSLE-3D در نهشته‌های لسی شمال شرق ایران ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام)

صفحه 27-47

حسین سیدعلیپور؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمدرضا زارع؛ محسن حسینعلی زاده


3. بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی

صفحه 49-70

مهدی اسمعیلی ورکی؛ فرزانه صاحبی؛ مریم نوابیان؛ زهرا امیری


4. اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک‌های آلوده

صفحه 71-92

قاسم رحیمی؛ هفترانی دودانگه؛ صفر معروفی؛ منصور غلامی


5. اثر نسبت دبی و زاویه اتصال بر الگوی جریان در کانال‌های متقاطع مستطیلی

صفحه 93-114

سعید گوهری؛ محمد امرایی؛ علی فلک دین


6. مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

صفحه 115-133

محمد کاهه؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری


7. مقایسه و واسنجی نه روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع مبتنی بر انتقال جرم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صفحه 135-153

امید بابامیری؛ یعقوب دین پژوه


8. بررسی بهره‌وری بارش و آبیاری تکمیلی در چند رقم گندم

صفحه 155-173

علیرضا کیانی؛ عباسعلی نوری نیا


9. تحلیل رسوب‎نمود و حلقه‌های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی

صفحه 175-191

رئوف مصطفی زاده؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ امیر سعدالدین


10. ارزیابی عملکرد توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی تجن

صفحه 193-208

ساسان مددی؛ علی رضا عمادی؛ علی شاهنظری


11. تاثیر محل قرارگیری زه‌کش افقی کانال‌های آبیاری بر پایداری شیروانی در کانال دشت نکا

صفحه 209-223

محمد حمیدی قره تپه؛ سید حسن گلمایی؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی


12. ارزیابی کیفیت آب شرب آبخوان دشت اردبیل با استفاده از کوکریجینگ و منطق فازی

صفحه 225-240

مهدی کرد؛ اصغری اصغری مقدم


13. شبیه‌سازی سه بعدی عددی آبشستگی اطراف پایه های پل در تنگ‌شدگی‌های طولانی با استفاده از مدل عددی SSIIM

صفحه 241-256

مهدی مفتاح هلقی؛ فاطمه حاجبی


14. الگوی فصلی و مکانی تغییر اقلیم دمای هوا در ایران

صفحه 257-270

خلیل قربانی


15. تعیین معیارهای ارزیابی آبیاری بارانی با استفاده از شاخص‌های بدون بعد عمق نفوذ آب در خاک

صفحه 271-283

رضا لاله زاری؛ فریده انصاری؛ سعید برومندنسب؛ مظاهر امینی


16. مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


17. ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی

صفحه 297-306

سینا بشارت؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی؛ رضا دلیر حسن نیا