اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی نجفی نژاد

آبخیزداری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

najafinejadgau.ac.ir

سردبیر

دکترعبدالرضا بهره مند

مهندسی هیدرولوژی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abdolreza.bahremandyahoo.com
01732430522
0000-0001-5012-2653

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر زلتان گریبووسکی

هیدرولوژی استاد، دانشگاه سوپرون مجارستان

zgribogmail.com

دکتر اُلگا ماکاریوا

هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه سن پترزبورگ روسیه

omakarievagmail.com

دکتر محمد اوسار

مدیریت خاک و آب دانشیار، انسیتوی مناطق خشک، مدینه، تونس

med.ouessarira.agrinet.tn

دکتر مونیرول میرزا

مدلسازی هیدرولوژی استاد مدعو، دانشگاه تورنتو کانادا

monirul.mirzautoronto.ca

دکتر سامان رضوی

مهندسی عمران (منابع آب) دانشیار، دانشگاه ساسکچوان کانادا

saman.razaviusask.ca

دکتر دیوید پُست

هیدرولوژی محقق ارشد ، آژانس تحقیقاتی علوم ملی استرالیا

david.postcsiro.au

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدحمیدرضا صادقی

مهندسی حفاظت خاک و آب استاد ، دانشگاه تربیت مدرس

sadeghimodares.ac.ir

دکتر ابوالفضل مساعدی

رسوب، هیدرولوژی، منابع آب استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

mosaediyahoo.com

دکتر فرهاد خرمالی

پیدایش و طبقه بندی خاک استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

دکتر علی نجفی نژاد

آبخیزداری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

najafinejadgau.ac.ir

دکتر مهدی مفتاح هلقی

مهندسی آب دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

meftahgau.ac.ir

دکتر حسین زینی وند

مهندسی هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه لرستان

hzeinivandgmail.com

دکتر عبدالرضا بهره مند

مهندسی هیدرولوژی استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abdolreza.bahremandyahoo.com
01732430522
0000-0001-5012-2653

مدیر داخلی

دکتر میثم سالاری جزی

هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

jwscguasnryahoo.com
01732430522

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر غلامحسین حق نیا

استاد گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد

ghaghniayahoo.com

دکتر بیژن قهرمان

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

bijanghum.ac.ir

دکتر مصطفی رقیمی

استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه گلستان

raghimiyahoo.com

دکتر محمدعلی بهمنیار

استاد گروه خاکشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mabahmaniaryahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر سید حسین حسینی فر

شیلات دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hossein.hoseinifargmail.com

ویراستار ادبی

دکتر چوقی بایرام کمکی

مدیریت بیابان استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

bkomakigmail.com

دبیر همکار

دکتر علی شهریاری

خاکشناسی استادیار گروه مهندسی خاک، دانشگاه زابل

shahriari.aliuoz.ac.ir