اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی نجفی نژاد

آبخیزداری استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/najafinejad
najafinejadgau.ac.ir
0000-0001-7577-7007

h-index: 12  

سردبیر

دکترعبدالرضا بهره مند

مهندسی هیدرولوژی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/bahremand
abdolreza.bahremandyahoo.com
0000-0001-5012-2653

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر زلتان گریبووسکی

هیدرولوژی استاد، دانشگاه سوپرون مجارستان

www.researchgate.net/profile/Zoltan-Gribovszki
zgribogmail.com
0000-0003-3061-8912

h-index: 14  

دکتر اُلگا ماکاریوا

هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه سن پترزبورگ روسیه

mpi.ysn.ru/en/mikhail-zhelezniak/1347-olga-makarieva
omakarievagmail.com
0000-0002-2532-4306

h-index: 11  

دکتر محمد اوسار

مدیریت خاک و آب دانشیار، انسیتوی مناطق خشک، مدینه، تونس

sciprofiles.com/profile/author/aEcvZ1RXQzRMdnlGVENtQUVpQ200dU5rakRmS2xGNFVIQVJMbEt1VFhudz0=
med.ouessarira.agrinet.tn
0000-0001-5845-760X

h-index: 24  

دکتر مونیرول میرزا

مدلسازی هیدرولوژی استاد مدعو، دانشگاه تورنتو کانادا

www.utsc.utoronto.ca/physsci/monirul-mirza
monirul.mirzautoronto.ca
0000-0002-2819-157X

دکتر سامان رضوی

مهندسی عمران (منابع آب) دانشیار، دانشگاه ساسکچوان کانادا

samanrazavi.com/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
saman.razaviusask.ca
0000-0002-5508-346X

h-index: 34  

دکتر دیوید پُست

هیدرولوژی محقق ارشد ، آژانس تحقیقاتی علوم ملی استرالیا

people.csiro.au/P/D/David-Post.aspx
david.postcsiro.au
0000-0001-9110-0186

h-index: 33  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدحمیدرضا صادقی

مهندسی حفاظت خاک و آب استاد ، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/sadeghi
sadeghimodares.ac.ir
0000-0002-5419-8062

h-index: 47  

دکتر ابوالفضل مساعدی

رسوب، هیدرولوژی، منابع آب استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mosaedi
mosaediyahoo.com
0000-0002-9698-5005

h-index: 15  

دکتر فرهاد خرمالی

پیدایش و طبقه بندی خاک استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/khormali
khormaliyahoo.com
0000-0001-6805-7343

h-index: 32  

دکتر علی نجفی نژاد

آبخیزداری استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/najafinejad
najafinejadgau.ac.ir
0000-0001-7577-7007

h-index: 12  

دکتر مهدی مفتاح هلقی

مهندسی آب دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/meftah
meftahgau.ac.ir
0000-0001-8109-5336

h-index: 6  

دکتر حسین زینی وند

مهندسی هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه لرستان

professors.lu.ac.ir/show/?id=253
hzeinivandgmail.com
0000-0003-3132-9194

h-index: 19  

دکتر عبدالرضا بهره مند

مهندسی هیدرولوژی استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/bahremand
abdolreza.bahremandyahoo.com
01732430522
0000-0001-5012-2653

h-index: 16  

مدیر داخلی

دکتر میثم سالاری جزی

هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/salarijazi
jwscguasnryahoo.com
01732430522
0000-0001-9010-1988

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر غلامحسین حق نیا

استاد گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد

ghaghniayahoo.com

دکتر بیژن قهرمان

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

bijanghum.ac.ir

دکتر مصطفی رقیمی

استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه گلستان

raghimiyahoo.com

دکتر محمدعلی بهمنیار

استاد گروه خاکشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mabahmaniaryahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر سید حسین حسینی فر

شیلات دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/Hoseinifar
hossein.hoseinifargmail.com
0000-0002-0210-9013

h-index: 67  

ویراستار ادبی

دکتر چوقی بایرام کمکی

مدیریت بیابان استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/Komaki
bkomakigmail.com
0000-0002-7778-817X

h-index: 7  

دبیر همکار

دکتر علی شهریاری

خاکشناسی دانشیار گروه مهندسی خاک، دانشگاه زابل

shahriari.aliuoz.ac.ir
0000-0001-6061-4029

h-index: 8