تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی تعدادی از خاک های آهکی به کمک پارامترهای زود یافت خاک به روش شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimation of index points of soil moisture retention curve of some calcareous soils with readily available soil properties by artificial neural network