تعیین رابطه دبی- اشل برای مقاطع مرکب آزمایشگاهی و صحرایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of stage discharge curve for laboratory and river compound channels applying genetic algorithm