اثر شیب و خصوصیات خاک بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه‏ساز باران،حوزه آبخیز چهل‏چای استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of slope and soil properties on runoff and soil loss using rainfall simulator, Chehel-chai watershed, Golestan province