شبیه‌سازی پروفیل عرضی سرعت جریان در رودخانه‌ها به روش اجزا محدود (مطالعه موردی: ایستگاه برنطین در رودخانه میناب)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of lateral velocity distribution in rivers using Finite Elements Method (Case study: Berentine hydrometric station in Minab River)