ارزیابی کارایی مدل‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوزه آبخیز سیدکلاته رامیان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

امروزه بروز پدیده زمین‌لغزش در مناطق جنگلی شمال کشور و از جمله استان گلستان، به‌علت کاهش و یا از بین رفتن پوشش گیاهی، به یک امر طبیعی تبدیل شده است. پیش‌بینی وقوع زمین‌لغزش در یک منطقه، از خسارات ناشی از بروز این امر جلوگیری خواهد نمود. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش، از جمله راه‌کارهای مناسب و جواب‌گو در این مورد می‌باشد. انتخاب بهترین روش برای پهنه‌بندی در کاهش هزینه و صرف وقت مؤثر است. همچنین این امر سبب به‌دست آوردن نتایج بهتر و مطمئن در مورد پهنه‌بندی خواهد شد. در این تحقیق از دو مدل تجربی شامل روش مورا و وارسون و روش حائری و سمیعی و مدل آماری شامل روش اثر نسبی برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش منطقه حوزه آب‌خیز سیدکلاته واقع در شهرستان رامیان استان گلستان استفاده گردید. برای ارزیابی روش‌های پهنه‌بندی از روش جمع مطلوبیت استفاده شد. نتایج، بیانگر تفکیک بهتر کلاسه‌های خطر در روش اثر نسبی می‌باشد. در مقایسه بین مدل‌های تجربی، روش حائری- سمیعی از روش مورا- وارسون کارایی بهتری از خود نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of efficiency of landslide hazard zonation methods on SeyedKalateh Ramian basin

چکیده [English]

Nowadays, occurrence of mass movement in the northern forests ofIran, especially in the Golestan province is turning to be a usual phenomenon. Because of decay of vegetation cover, prediction of landslide occurrence will prevent its damages. Landslide hazard zonation is a suitable way in this case. Selection of the best model is a way to decrease costs and time. Consequently, land slide hazard zonation with best models will cause getting better results. In this study, capability of two experimental models including Mora-Varson and Haeri-Sameai methods, a statistic model together with relative effect model have been tested for land slide hazard zonation in the Seyed Kalateh watershed at Ramian, Golestan province, using Sum of Quality for evaluation of efficiency of landslide hazard zonation methods. Results showed that relative effect method could better separate the hazard zones compared to other used methods. Comparing the experimental methods, Haery method is more effective than the Mora method.