برآورد حداکثر بار آلودگی مجاز قابل تخلیه به گرگان‌رود

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

گرگان‌رود یکی از سه رودخانه اصلی استان گلستان می‌باشد که نقش مهمی در تأمین آب استان گلستان دارد. به‌منظور بررسی کیفیت آب گرگان‌رود و همچنین برآورد حداکثر بار آلودگی مجاز قابل تخلیه به آن، از آمار 8 ایستگاه اندازه‌گیری کیفیت آب این رودخانه استفاده به عمل آمد. وضعیت خودپالایی این رودخانه با دو روش تجربی استریتر- فیلیپس و آماری مورد بررسی قرار گرفت. هیچ‌یک از این روش‌ها نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب خودپالایی برای این رودخانه در شرایط متوسط و کم‌آبی نمی‌باشد. مقدار BOD مشاهده شده این رودخانه در ایستگاه تمر- قره‌قوزی با مقدار 7/9 میلی‌گرم بر لیتر بوده و تا قبل از محل سد وشمگیر، مقدار BOD مشاهده شده در برخی نمونه‌ها، بیش از مقدار مجاز بوده ولی این مشکل در پایین‌دست محل سد مشاهده نگردیده است. همچنین متوسط سالانه مقدار BOD از مقدار 7/1 میلی‌گرم بر لیتر در ایستگاه ورودی گنبد تا 48/2 میلی‌گرم بر لیتر در ایستگاه‌های تمر- قره‌قوزی و ورودی آق‌قلا متغیر است. نتایج محاسبات خودپالایی نشان می‌دهد در وضعیت موجود مشکلی از جهت تخلیه بار آلودگی به گرگان‌رود وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

Estimating of maximum allowable pollutant in Gorganrood river

چکیده [English]

Gorganrood river is one of the three main rivers in Golestan province have a basic role in Golestan water supply. To study Gorganrood water quality and estimating maximum allowable pollutant, water quality data was used from 8 stations. Purification of this river has been studied by two methods: statistical and experimental methods. Each method showed that the Gorganrood river at present condition has no problem for purification. Average measured BOD in this river on Tamar-Ghareghoozy station was 9.7 mg/Lit and maximum observed BOD on up stream of Voshmgir dam was, some times larger than allowable amount but on the down stream there wasnt any problem. Average BOD in Gorganrood varies from 1.7 mg/Lit on Gonbad entrance station to 2.48 mg/Lit on Tamar-Ghareghoozy and Agh ghala entrance stations. This river has no main problem to fall pollutants.