شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of annual and monthly rainfall with short-term statistical period and high coefficient of variation (Case study: East-West of Dargaz)