شبیه سازی تبخیر تعرق روزانه گیاه مرجع به روش هوش مصنوعی و روش های تجربی در مقایسه با اندازه گیری های لایسی متری در اقلیم نیمه خشک سرد همدان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of reference evapotranspiration using Artificial Neural Method and Empirical Methods and comparison with experimental Lysimeter data in cold semi-arid climate of Hamedan