شبیه سازی وضعیت رسوب گذاری رودخانه کارون با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 2.0حدفاصل ایستگاه های هیدرومتری اهواز تا فارسیات) )

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of Karun River Sedimentation using GSTARS 2.0 (A reach between Ahwaz and Farsiat hydrometric stations)