و پهنه بندی آنها PNI و DI ،SPI مقایسه پایش خشک سالی با استفاده از شاخص های (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)


عنوان مقاله [English]

Comparison of Monitoring of Drought Using SPI, DI and PNI and Zoning Them (Case study: Northern Khorasan Province)