تحلیل رسوب نگارها و حلقه های سنجه مشاهداتی رگبارها در حوزه آبخیز آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Analysis of Observed Sedimentgraphs and Rating Loops on Storm Basis in Educational Watershed of Tarbiat Modares University, Iran