پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر خطر فرسایش بادی (مطالعه موردی: جنوب دشت ورامین)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prediction of vegetation management impacts on the risk of wind erosion (Case study: south of the Varamin Plain, Iran)