ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هوشمند هیدروگراف سیل در رودخانه جعفرآباد گرگان (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessing the efficiency of artificial neural network for intelligent estimation of flood hydrograph of Jafar Abad River in Gorgan (Short Technical Report)